Maskun Palloseura ry

Säännöt

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Maskun Palloseura ry.

Seura on perustettu joulukuun 1. päivänä 1988.

Kotipaikka on Maskun kunta.

Toimialue on Masku ja lähikunnat.

Seuran kieli on suomi ja seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliiton- Finlands Bollförbund ry:n, jatkossa SPL.

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua toimialueillaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen-, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

-kilpailutoimintaa

-harjoitus-, koulutus-, valmennus- ja kasvatustoimintaa

-tiedotus- ja valistustoimintaa

-kuntoliikuntaa ja muuta vastaavaa toimintaa

-välittämällä jäsenilleen, voittoa tavoittelematta, urheiluvälineitä ja -asusteita

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa sekä ylläpitää urheilulaitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä pitää majoitus- ja ravitsemusliikettä.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirien ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön.

Seuran varsinaiset jäsenet ja kannattavat henkilö- ja yhteisjäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän liittymismaksun ja jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Hallitus voi erottaa seuran jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii seuran sääntöjen vastaisesti.

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokouksesta, kevätkokouksen maalis - huhtikuun aikana ja syyskokouksen loka-marraskuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Kevätkokouksessa käsitellään:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
 • Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toiminta- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan/tilitarkastajan antama lausunto.
 • Päätetään edellisen tilikauden tilipäätöksen vahvistamisesta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10§ mukaisesti esille tuomat asiat.
 • Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksessa käsitellään:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 • Vahvistetaan varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 • Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen (4) jäsentä erovuorossa olevien tilalle. Lisäksi valitaan yhdeksi vuodeksi kaksi (2) varajäsentä.
 • Valitaan tarpeelliset jaostot ja niille puheenjohtajat ja jäsenet ja sekä muut toimihenkilöt.
 • Valitaan toiminnantarkastajat/tilitarkastaja. ja hänelle varahenkilö. Tilintarkastajan ollessa tilintarkastuslain tarkoittaman tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei valita.
 • Päätetään sääntöjen määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta.
 • Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10§ mukaisesti esille tuomat asiat.
 • Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin mainita.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Seuran kokouksessa jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksun maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä toimintatarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle lausunnolla varustettuna kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10§

Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava seuran jäsenille edellisen syyskokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai seuran kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Seuran varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioita, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys hallitukselle ennen kokouskutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, taikka yksikymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä, erikseen ilmoitettua asiaa varten, sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainituissa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai joku hallituksen tehtävää erikseen määräämä hallituksen jäsen tai hallituksen erikseen tehtävään määräämä seuran toimihenkilö. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

12§

Seuran toimintaa johtaa sen taloudesta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokousta valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valittu kahdeksan (8) jäsentä sekä kaksi (2) yhdeksi vuodeksi valittua varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävät erityisesti:

 • Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 • Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan.
 • Vahvistaa mahdollinen tehtävänjako keskuudestaan.
 • Vastata seuran ulkopuolella suuntautuvasta toiminnasta.
 • Vastata Suomen Palloliiton ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
 • Vastata seuran kokousten asettamista velvoitteista.
 • Pitää jäsenluetteloa.
 • Hoitaa seuran taloutta.
 • Valita sekä tarvittaessa erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän tehtävistään.
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 • Luovuttaa tilinpäätös toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.

13§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus seuran kokouksessa. Sääntöjen muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

14§

Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa ja vähintään kolmenneljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä, kuten edellisessä pykälässä on sääntöjen muuttamisesta mainittu.