fTOK

Joukkue

Ahonen Rene
Haavisto Ville
Hakala Jussi
Henttula Matias
Lindevall Joonas
Marttila Juha
Puolamäki Juho
Sinisalo Mikko
Uotila Aapo
Ylikoski Erkka
Bergroth Harley
Huhtasalo Niilo
Laiho Roope
Pakarinen Matias
Sankari Matti
Savolainen Hannes
Yli-Tolppa Lauri
1
Pouttu Kimmo
3
Rantala Arttu
8
Takkinen Samu
10
Aaltonen Niko
12
Rasimus Santeri
14
Luotonen Miro
15
Lönnroth Miko
17
Jäppilä Mikael
26
Ylikoski Jarkko
32
Puolamäki Justus
37
Salo Severi

Toimihenkilöt